§ 1

Klubbens navn er Køge Sports Motorklub med hjemsted i Køge Kommune. Dens formål er, at virke for såvel sporten som for selskabelige sammenkomster og udflugter for klubbens medlemmer og i øvrigt for, at styrke og udvikle kammeratskabsfølelsen indenfor motorsportsverdenen samt medvirke til, at klubbens medlemmer strengt overholder motorloven og politivedtægterne.

§ 2

Som medlem, kan optages enhver dame eller herre. Optagelsen er først gyldig, når første års kontingent er betalt.

§ 3

Den årlige kontingent til klubben, er det på sidste generalforsamling vedtagne, som betales årligt forud.

Kontingentet forfalder til betaling ved indmeldelse og herefter den første bankdag i et regnskabsår.

Klubbens regnskabs og kontingent år går fra 1. januar til 31. december.

§ 4

Har klubben ikke modtaget kontingentet inden den 31. januar for kontingentåret, kan bestyrelsen uden yderligere henvendelse straks slette vedkommende som medlem hos KSM og DMU.

Hvis vedkommende og nye ønsker at blive medlem skal der betales kontingent + indmeldelsesgebyr.

Bestyrelsen kan ændre og fastsætte indmeldelsesgebyret.

§ 5

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser; der påhviler foreningen.

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at der afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer. På lige årstal afgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal afgår næstformand, sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Endvidere vælges der for en et årrig periode en suppleant,1 revisor, samt en kørerepræsentant. Genvalg kan finde sted. Udtræder formand eller et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med suppleanten. Ingen som er bestyrelsesmedlem er i nogen anden motorklub, kan have sæde i KSMs bestyrelse.

§ 6

Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når formand eller næstformand og mindst 2 medlemmer er til stede. Møderne indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel, så ofte han anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra mere end fire på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden at have angivet gyldigt frafald, betragtes han/hun som udtrådt af bestyrelsen.

§ 7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Alle dens beslutninger afgøres ved 2/3-deles flertal af det mødte medlemstal. Hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Den alene kan ophæve eller forandre lovene.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Fremlæggelse at der reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og kørerepræsentant.
  6. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling, indkaldes skriftlig til hvert enkelt medlem med 14. dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer, skriftlig indsender begæring derom til bestyrelsen, sammen med forslag til dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 5 dage før generalforsamlingen afholdes. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen. Der afgives skriftlig afstemning hvis et medlem forlanger det. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen. Som adgangskort til generalforsamlingen gælder kun det medlemskort fra sidste påbegyndte år. Man skal være mindst 10 år for at have stemmeret. Referat er tilgængeligt på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

§ 8

Udflugter, sammenkomster og løb tilrettelægges af bestyrelsen. Meddelelser om udflugter eller sammenkomster offentliggøres i klubben medlemsblad eller skriftlig til medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Afholdelse af løb bekendtgøres på samme måde, dog med mindst 2 ugers varsel.

§ 9

Klubbens vedtægter, samt klubbens bestræbelser for orden og sømmelig optræden, såvel i som udenfor klubben må respekteres. Såfremt bestyrelsen skønner, at noget medlem har overtrådt disse bestemmelser, eller på anden måde forbrudt sig mod klubben, er denne berettiget til at ekskludere samme, dog er det pågældende medlem berettiget til, forinden beslutning tages, at udtale sig overfor bestyrelsen. Til eksklusions vedtagelse kræves enstemmighed af den samlede bestyrelse, fraværende bestyrelsesmedlemmer kan afgive stemme skriftlig, eller ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. Det ekskluderede medlem skal ligeledes have ret til, at komme tilstede på den generalforsamling, hvor hans sag behandles.

§ 10

Klubbens midler, må kun anvendes til de forskellige sammenkomster, udflugter og løb som bestyrelsen arrangerer, samt til øvrige udgifter i klubben, såsom præmier, tryksager, medlemsblad, leje af lokaler og lign. Et bestyrelsesmedlem kan ikke hæve penge hos kasseren uden den øvrige bestyrelses sanktion.

§ 11

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmer antal.

§ 12

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt to tredjedele af medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedeles majoritet af det mødte medlemstal. I tilfælde af opløsning af klubben, træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af klubben midler, som tilfalder en selvstændig ungdomsklub i Køge kommune.

Vedtægterne er sidst revideret ifm. general forsamlingen februar 2016.